REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Projekti


Projekti v letu 2017

» Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb
» Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
» Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«
» Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«
» DRUGO POVABILO RSR
» Objavljen je javni razpis za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije
» Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«
» Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018
» Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«
» Tretji razpis transnacionalnega programa Interreg CENTRAL EUROPE odprt do 25. januarja 2018
» JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN V GRADNJO NOVIH SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH STAVB SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA
» Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
» Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
» Javni razpis za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019
» Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)
» Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2017/2018
» Javni razpis štipendij za študij v tujini za š.l. 2017/2018
» Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD
» Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v š.l. 2017/2018 v okviru RŠS
» Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«
» Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2017/2018
» Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela.
» Javni razpis za pospeševanje razvoja PODJETNIŠTVO v Občini Brežice za leto 2017
» Javni razpis za malo gospodarstvo v občini Krško za leto 2017
» Sofinanciranje inovativnih programov in prireditev na tržnici Videm za leto 2017
» Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva
» Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva
» Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018
» Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0
» Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS v Posavski regiji
» Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem 2016/2017
» Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017
» Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017
» javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017«
» Javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018
» Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018
» Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn
» Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018
» Slovenski podjetniški sklad za prebojna podjetja v letu 2017 namenja 1 mio EUR semenskega kapitala
» Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017
» Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS
» Objava javnega razpisa za problemska območja in javnega razpisa za podjetniške projekte in projekte s področja lesarstva
» Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018
» Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice
» Mikrokrediti na problemskih območjih
» Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«

Projekti v letu 2016

» Natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«
» JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
» Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017
» Javni razpis "Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam"
» Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«
» Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020
» Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2017
» Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja
» Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«
» 8 mio € za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016
» JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI – PFA 2016
» Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije"
» Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja
» Evropska sredstva za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere
» Evropska sredstva za vsebinsko podporo MSP v začetnih fazah življenjskega cikla
» Evropska sredstva za javni razpis »Popestrimo šolo 2016–2021«
» Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov
» Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin
» Javni razpis - po kreativni poti do znanja 2016/2017 (215. javni razpis)
» Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017
» Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni od 6 do 12 mesecev
» Javni razpis za »sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«
» Novi javni poziv Eko sklada etažnim lastnikom ponuja višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb
» Javni razpis - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
» Objavljen javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu
» Pregled razpisov za podjetništvo in konkurenčnost
» Aktualni razpisi s področja socialnega podjetništva
» Evropska sredstva za zagon podjetij v problemskih območjih
» Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP) - najava javnega razpisa
» Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017-2018
» Evropska sredstva za mala in srednja podjetja v lesarstvu
» Slovenski podjetniški sklad po novem podpira tudi rast podjetij na področju rabe lesa
» Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018)
» Rezultati 2. Javnega razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016
» Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016
» Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016
» Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018
» Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2B 2016
» Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014 -2020 v letu 2016
» Po novem tudi mikrokrediti za podjetja s socialno vsebino
» P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016
» SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017
» Slovenski podjetniški sklad skupno razpisuje 2,5 milijonov evrov semenskega kapitala v obliki konvertibilnih posojil in direktnih kapitalskih vložkov
» Aktualni razpisi MKGP
» Aktualni razpisi in razpisi v pripravi MGRT
» Objava spremembe javnega razpisa za garancije in kredite RGS Posavje
» Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016
» P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
» Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Projekti v letu 2015

» Javni razpis za garancije in kredite RGS Posavje
» Javni razpis za pred-financiranje projektov
» Posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa
» Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo OM (P1)
» Razpis Interreg Central Europe

Projekti v letu 2014

» Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015
» Razpis Erasmus+ 2014
» Razpis - EGP in Norveški finančni mehanizem II (2. razpisni rok)