Zaključeni projekti

Kataster gospodarske javne infrastrukture v Posavju

Regionalna razvojna agencija Posavje je v partnerstvu s petimi občinami Posavske regije izvedla triletno operacijo »Izdelava katastrov GJI v Posavju«. Za izvedbo operacije je na 3. javnem razpisu »Razvoj regij« pridobila 331.831EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost operacije je 468.467 EUR.

V projektu so sodelovale občine:

 • Bistrica ob Sotli, 

 • Kostanjevica na Krki, 

 • Krško, 

 • Radeče, 

 • Sevnica.  

Izvedene aktivnosti v projektu: 

 • analiza obstoječega stanja (zaključeno: 15.09.2008), 

 • načrt zajema prostorskih podatkov (zaključeno: 20.09.2008), 

 • zajem manjkajočih podatkov (zaključeno: 05.10.2010), 

 • obdelava obstoječih in zajetih podatkov (zaključeno: 05.10.2010), 

 • oddaja podatkov v zbirni kataster GJI (zaključeno: 05.10.2010), 

 • nastavitev sistema za vzdrževanje podatkov (zaključeno: 15.09.2010).


Rezultati projekta

Skozi izvedbo projekta so bili podatki GJI bistveno izpopolnjeni (lokacijsko in atributno) za celotno področje vseh petih sodelujočih občin. Na novo je bilo zajetih skupno več kot 1000 km novih komunalnih vodov s pripadajočimi objekti (dobra tretjina vseh evidentiranih vodov) in več kot 32.000 drugih objektov GJI (greznice, grobovi, javna razsvetljava, ekološki otoki). Glede na oceno obsega obstoječe GJI pred izvedbo projekta, se je ta povečala za skoraj 20%.

Urejeni katastri GJI, skupaj z usklajenim sistemom vzdrževanja, bodo v prihodnosti zagotovo prispevali k zanesljivejšim in trajnostnim odločitvam v gospodarjenju in razvoju občin. Primerljivi in kakovostni podatki bodo v podporo skladnemu regionalnemu razvoju in pravični porabi javnih sredstev. Urejeni podatki zbirnega katastra GJI so dostopni na spletnem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/