REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Regionalni razvojni program za programsko obdobje je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

Regionalni razvojni program se pripravlja skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS, št. 69/2012). RRA Posavje skladno s 6. Členom omenjene uredbe izvaja strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi regionalnega razvojnega programa.

Svet regije Posavje je na svoji 43. redni seji sprejel sklepo pripravi Regionalnega razvojnega programa spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020 ter Program priprave regionalnega razvojnega programa spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020.


POMEMBNI DOKUMENTI:

Kratka predstavitev priprave RRP 2014–2020

Povabilo k sodelovanju pri pripravi regionalnega razvojnega programa spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020.

Gradivos srečanja s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj intehnologijo:


V skladu s 13. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je Regionalni razvojni program sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije.

RRA Posavje je skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih skupaj z partnerji pripravila Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 in ga skladno z Pogodbo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v roku in sicer 30.12.2014 oddala v mnenje na MGRT. Po prejemu mnenja Razvojni svet regije Posavje sprejme RRP na podlagi 9. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih. Skladno z Zakonom o spodbuajnja skladnega regionalnega razvoja RRP naknadno potrdi tudi Svet regije Posavje.

Strateški del dokumenta si lahko ogledate tukaj.

Programski del dokumenta si lahko ogledate tukaj.

Mnenje MGRT si lahko ogledate tukaj.


Karta funkcij naselij

Image title

Razvojni svet regije Posavje  je na svoji 1. konstitutivni seji dne 4.6.2015 sprejel Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 skladno z opredeljeno uredbo in zakonom. Naknadno, ga je potrdil tudi Svet regije Posavje, na svoji 65. dopisni seji dne 5.6.2015.


REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE POSAVJE 2007-2013

Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013 (v nadaljevanju RRP), je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določa razvojne prioritete in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji. RRP zajema območja občin: Občine Brežice, Občine Krško, Občine Sevnica in novonastale Občine Kostanjevica na Krki. RRP določa dolgoročne vsebinske usmeritve in cilje dela RRA Posavje in vsebuje tudi nekatere projekte preko katerih RRA Posavje izvaja naloge v javnem interesu določene v 30. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Svet regije je na svoji 10. seji, dne 18.6.2007, sprejel Dodatek k Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007-2013, ki zajema tudi Občini Radeče in Bistrica ob Sotli.


Zakonske podlage priprave RRP

Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Regionalni razvojni program je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (U.l. RS št. 20/11, 57/12) in Uredbe o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS, št. 69/12). Slednja določa obvezno vsebino dokumenta, in sicer:

 • analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru;

 • opredelitev vizije razvoja regije;

 • opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije;

 • opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije;

 • opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov;

 • skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP;

 • opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep, časovnim načrtom za izvedbo, okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja, prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov;

 • opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP;

 • opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP;

 • predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja:

  • delovni naziv projekta,

  • povzetek projekta, 

  • navedba prioritete in ukrepa, v katerega se uvršča projekt, 

  • ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb, 

  • opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije, 

  • predstavitev nosilca projekta oziroma skupne partnerjev,

  • opis posameznih aktivnosti,

  • okvirni časovni načrt projekta, 

  • prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti, 

  • prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti,

  • prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in 

  • opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.

Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije. Programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja regije s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Regionalni razvojni program sprejme Razvojni svet regije Posavje, naknadno ga potrdi še Svet regije.

Regionalni razvojni program mora biti usklajen z Strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi politikami. Skladen mora biti z državnim strateškim prostorskim aktom ter varstvenimi in razvojnimi dokumenti zavarovanih območij.

Regionalni razvojni program se uresničuje skozi različna investicijska področja, ki so povezana s tematskimi cilji, ki jih za naslednjo finančno perspektivo zasleduje Evropska kohezijska politika:

 1. krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;

 2. povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

 3. povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR);

 4. podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;

 5. spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj;

 6. varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;

 7. spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah;

 8. spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile;

 9. spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini;

 10. vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje;

 11. izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.


Strategija razvoja Slovenije v okviru opredeljenih prioritet kot bistvena za gospodarski razvoj identificira naslednja tri področja:raziskave in razvoj ter inovacije,mala in srednja podjetja,zaposlovanje in usposabljanje (mlade in starejše).

Za ta področja bo namenjenih 50 % razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 2012.

Razvoj mora temeljiti na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, človeških, finančnih in naravnih, ter na ustrezni delitvi bremen in ugodnosti ob povečanju zaposlenosti.

Zemljevid regij in občin si lahko ogledate tukaj.