REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Regionalni razvojni program za programsko obdobje je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

RRA Posavje skladno s 6. členom omenjene uredbe izvaja strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi regionalnega razvojnega programa.Regionalni razvojni program se pripravlja skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS, št. 69/12 in 78/15) in je sestavljen iz strateškega in programskega dela.


REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE POSAVJE 2021 - 2027

Postopek priprave regionalnega razvojnega programa (RRP) zajema:

1. potrditev programa priprave RRP; Razvojni svet regije Posavje je na svoji 12. redni seji z dne 25.7.2018 sprejel Program priprave RRP Posavje 2021_2027 in sklep o pripravi.pdf

2. priprava strateškega dela RRP; STRATESKI DEL RRP 2021_2027 december 2019 - 1_osnutek.pdf je bil na MGRT poslan decembra 2019

3. priprava programskega dela RRPRRP 2021_2027 december 2020 - 2_osnutek.pdf je bil na MGRT poslan decembra 2020

    3_osnutek_RRP 2021_2027_julij 2021.pdf je bil na MGRT poslan julija 2021

    4_osnutek_RRP 2021_2027_oktober 2021.pdf je bil na MGRT poslan oktobra 2021

4. usklajevanje RRP na nacionalni ravni; MGRT koordinira uskladitev RRP z razvojnimi cilji ostalih ministrstev in razvojnimi politikami države

    5_v mnenje_RRP 2021_2027.pdf je bil na MGRT poslan februarja 2022.

5. izdaja pozitivnega mnenja MGRT; dne 14.4.2022 je MGRT izdalo pozitivno mnenje - Mnenje_MGRT_RRP_21-27_Posavje_13042022.pdf

6. potrditev RRP; dne 16.5.2022 sta Razvojni svet regije Posavje na svoji 7. redni seji in Svet regije Posavje na svoji 101. redni seji potrdila RRP 2021 - 2027.pdf.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE POSAVJE 2014 - 2020

Svet regije Posavje je na svoji 43. redni seji sprejel sklepo pripravi Regionalnega razvojnega programa spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020 ter Program priprave regionalnega razvojnega programa spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020.

POMEMBNI DOKUMENTI:

Kratka predstavitev priprave RRP 2014–2020

Povabilo k sodelovanju pri pripravi regionalnega razvojnega programa spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014–2020.

Gradivo s srečanja s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj intehnologijo:

V skladu s 13. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je Regionalni razvojni program sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije.

RRA Posavje je skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih skupaj z partnerji pripravila Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 in ga skladno z Pogodbo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v roku in sicer 30.12.2014 oddala v mnenje na MGRT. Po prejemu mnenja Razvojni svet regije Posavje sprejme RRP na podlagi 9. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih. Skladno z Zakonom o spodbuajnja skladnega regionalnega razvoja RRP naknadno potrdi tudi Svet regije Posavje.

Strateški del dokumenta si lahko ogledate tukaj.

Programski del dokumenta si lahko ogledate tukaj.

Mnenje MGRT si lahko ogledate tukaj.


Karta funkcij naselij

Image title

Razvojni svet regije Posavje  je na svoji 1. konstitutivni seji dne 4.6.2015 sprejel Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 skladno z opredeljeno uredbo in zakonom. Naknadno, ga je potrdil tudi Svet regije Posavje, na svoji 65. dopisni seji dne 5.6.2015.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE POSAVJE 2007-2013

Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013 (v nadaljevanju RRP), je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določa razvojne prioritete in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji. RRP zajema območja občin: Občine Brežice, Občine Krško, Občine Sevnica in novonastale Občine Kostanjevica na Krki. RRP določa dolgoročne vsebinske usmeritve in cilje dela RRA Posavje in vsebuje tudi nekatere projekte preko katerih RRA Posavje izvaja naloge v javnem interesu določene v 30. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Svet regije je na svoji 10. seji, dne 18.6.2007, sprejel Dodatek k Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007-2013, ki zajema tudi Občini Radeče in Bistrica ob Sotli.


Zemljevid regij in občin si lahko ogledate tukaj.